• Promoció de l’estalvi d’energia elèctrica mitjançant un estudi per a la implantació de plaques solars en edificis públics i d’aigua potable, i aplicació de mesures per a un ús responsable (com pot ser el control de l’enllumenat públic en hores de poca concurrència).
• Ampliació de la recollida selectiva de residus amb substàncies contaminants (piles, olis vegetals usats…), de residus de jardineria i de residus d’obra.
• Intensificar l’educació ambiental de la societat a tots els nivells.
• Manteniment i conservació dels espais naturals del terme municipal.
• Creació de rutes verdes per tot el terme (a peu i amb bici) i coordinar-les amb les d’àmbit supramunicipal o comarcal.
• Garantir que es duguen a terme les denúncies mediambientals davant la Conselleria.
• Ampliació de l’horari i els servicis de l’Ecoparc.
• Reactivació del Consell Local Agrari, donar informació sobre subvencions, oferir cursos als llauradors…
• Creació zones d’horta i jardineria en terrenys públics.